கூட்டுப்பிரார்த்தனை பாமாலை சுவிஸ் இல் முதல் முறையாக வெளிவர இருக்கும் மிக பிரம்மாண்டமான பஜனை புத்தகம்

கூட்டுப்பிரார்த்தனை பாமாலை சுவிஸ் இல் முதல் முறையாக வெளிவர இருக்கும் மிக பிரம்மாண்டமான பஜனை புத்தகம். ஸ்ரீ இராஜராஜஸ்வரி ஆலயத்தால் மிக விரைவில் வெளியிடப்பட இருக்கும் மிகப் பிரம்மாண்டமான பஜனை புத்தகம்கூட்டுப்பிரார்த்தனை பாமாலை

 

error: Content is protected !!